Start Swahns Trafikruta Senaste Trafikrutan

Svahns Trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

 

ST

I första trafikrutan för år 2018 började jag med att tala om grunderna i trafiken. Jag skall den här veckan fortsätta med detta och då informera om vad som gäller för att ett fel jag gör i trafiken skall leda till, att jag kan bli fälld till ansvar.

Detta står i Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL), i dagligt tal benämnd trafikbrottslagen och där står följande i 1:a paragrafen.

”Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år”.

TBL innehåller ytterligare ansvarsregler, som jag inte går in på just nu utan en del av dessa återkommer jag till längre fram.

För ganska många år sedan infördes begreppet ”i väsentlig mån” i straffbestämmelserna. Detta begrepp tillkom bl.a. av den anledningen att tidigare togs vid förhandling i tingsrätterna upp alla trafikolyckor, vilket vare sig tiden eller befintlig personal räckte till att klara av. Det var också i det sammanhanget man införde begreppet ordningsbot, vilket innebar att polisman på fältet kunde, och än idag kan, skriva ordningsbot på mindre allvarliga trafikförseelser.

I första stycket står också, att den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon kan dömas till ansvar för brott enligt bestämmelserna. Det här innebär bl.a., att den som framför ett motordrivet fordon på en skogsväg, inne på ett fabriksområde eller någon annan typ av privat område kan dömas för exempelvis olovlig körning eller rattfylleri.

I andra stycket av första paragrafen talas om grov oaktsamhet eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom och om det framgår att det handlar om detta då döms man för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Fängelse i högst två år för ett trafikberott är inte speciellt vanligt, men det har faktiskt hänt i Ljungby i varje fall i ett fall som jag, när jag skriver detta, kommer ihåg. Det var efter ett överklagande till hovrätten som det dömdes ut och det handlade om en person misstänkt för grovt rattfylleri, d.v.s. vederbörande hade mer än 1,0 promille alkohol i kroppen och en person fick sätta livet till. Denne person dömdes till 2 års fängelse för detta brott.

Jag brukar ibland då jag är ute och talar om trafik säga, att misstag i trafiken gör vi i stort sett alla, även jag, men ett misstag i trafiken får aldrig leda till livstids straff eller dödsstraff. När jag talar om livstidsstraff handlar det om personer, som ofta helt oskyldiga blir sittande i en rullstol resten av livet och dödsstraff, då det i de allra flesta fall, exempelvis i ovan relaterade fall, en helt oskyldig person fick sätta livet till.

Ibland får jag frågan om jag har bevis då jag talar om livstidsstraff kontra dödsstraff. Svaret från mig blir då, att detta som jag sagt ovan hände i Ljungby när det gäller dödsstraff och även när det gäller livstidsstraff har det hänt i Ljungby, en motorcykelförare blev påkörd av en rattfyllerist och efter olyckan, helt oskyldig, får sitta resten av livet i en rullstol.

Låt det som beskrivits ovan vara historia och låt oss hjälpas åt och medverka till att sådana olyckor ej inträffar i framtiden och att vi alla, efter bästa förmåga bidrar till, att följa gällande trafikregler och bestämmelser.  Där det inte finns några bestämmelser, att vi då följer givna anvisningar och rekommendationer. Resultatet blir då mindre antal trafikolyckor och i förlängningen allt säkrare trafik med mindre antal dödade och svårt skadade.

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin